21.07.2018

Fakta: Naturtype


Brekkebråtan


Id
BN00023281
Områdenavn
Brekkebråtan
Nedre Eiker
Naturtype
Slåttemark
Utforming
Rik slåtteeng
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Ja
Navn på utvalgt naturtype
U01 - Slåttemark
Registreringdato
21.09.2015
Nøyaktighetsklasse
< 20 m
Tilstand
Svak hevd
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Lokaliteten fremstår som svært artsrik og i aktiv bruk. Det dokumenterte artsmangfoldet gjør denne lokaliteten til en av de mest verdifulle kulturlandskapslokalitetene i Nedre og Øvre Eiker. Lokaliteten scorer på høyt på rødlistearter, størrelse, artsmangfold, tilstand og påvirkning. Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi).
Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kim Abel (BioFokus) og Finn Michelsen i 2015 i forbindelse med kvalitetssikring av naturtyper i Nedre og Øvre Eiker, på oppdrag fra kommunene og Fylkesmannen i Buskerud. Det foregår et større restaureringsarbeide på dette arealet av Buskerud Botaniske Forening.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Eiker kommune, vest for Krokstadelva og nord for Brekke gård. Her ligger lokaliteten i en slak liside og under en kraftlinje. Lokaliteten er avgrenset av skog i nord, kratt mot øst, skog og kratt i en smal kantsone mot gammel åker mot sør og naturbeitemark mot vest. Berggrunnen er kalkrik og grunnlendt og dermed også svært tørkeutsatt.
Naturtyper
Naturtypen er slåttemark med utformingen rik slåtteeng, men deler av arealet tilhører også åpen kalkmark med utformingen åpen kalkmark i Oslofeltet. Vegetasjonstypen hører til tørr, meget baserik eng i lavlandet (G6). Naturtypen er rødlistet som sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011. Feltsjiktet er rikt, men stedvis glissent på grunn av nakent berg. Dominerende er eng- og fagerknoppurt, hvit- og gulmaure, flekkgrisøre, gjeldkarve, dun- og smalkjempe, engtjæreblom, gullris, marianøkleblom, prikkperikum, bergmynte og hjertegras.
Artsmangfold
Det er gjort en omfattende artskartlegging fra området gjennom de siste år. Fra Artsobservasjoner foreligger det funn av slettsnok (NT), billen Cryptocephalus hypochoeridis (VU), krypbeinurt (EN), vedbeinurt (EN), ormetunge (VU), barlind (VU), stjernetistel (NT), vårmure (NT), blåbringebær (NT), krusfrø (NT), grønn busthirse (NT), småasal (NT), villkornell (NT), sangsikade (NT), vortebiter (NT), klapregresshoppe (VU), slåpetornstjertvinge (NT), melrødspore (NT), rundmorkel (DD), jordbærsandbie (VU), kurvsandbie (VU), Arachnospila minutula (NT), gresshumle (NT) og gulljordbie (NT) (i henhold til rødlista fra 2015). For noen av sopp- og insektsartene er det en viss usikkerhet til om disse artene er funnet i denne lokaliteten eller om de er funnet i nabolokaliteter, hele denne lokaliteten har potensial for å huse alle disse artene. I tillegg forekommer det flere rødlistearter som flueblom (NT), legesteinfrø (NT), nikkesmelle (NT) og krattsoleie (NT). Lista er ikke komplett da det forekommer flere registrerte rødlistearter.
Påvirkning
Tidligere bruk er ikke kjent, men trolig har området vært en del av et større beite for mange år siden. Området har vært under gjengroing i lang tid inntill det ble startet et omfattende restaureringsprosjekt i 2014. Tidligere har nok området til en viss grad holdt seg åpent på grunn av tørkestress og linjerydding slik at gjengroing har gått tregt.
Fremmede arter
Fra Artsobservasjoner foreligger det funn av blåhegg, sprikemispel, blankmispel, kanadagullris, sørlig stormaure, syrin og askeskuddbeger.
Skjøtsel
Buskerud Botaniske Forening har nedlagt et stort dugnadsarbeid i 2014-2016 for å restaurere denne tidligere gjengroende lokaliteten, og vil drive aktiv skjøtsel av området framover.
Landskap
Lokaliteten er en av flere viktige kulturlandskapslokaliteter rundt Brekke gård, samt de sørvendte skråningene videre bortover mot Hokksund.
Mangler
Totalareal
7,2 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Kristoffersen, H. Feltundersøkelser
Abel, Kim Feltundersøkelser
Michelsen, Finn Blackstad Feltundersøkelser
Ragnhild Tjore Intervju/Spørreskjema
Hanssen, E. W. 2002 Sjeldne og truete planter i Nedre Eiker kommune. Karplanter status 2002. Hanssens Blomsterbøker, 16 s. Litteratur
Abel, K. 2016 Kvalitetssikring av naturtyper i Nedre og Øvre Eiker kommuner. BioFokus-rapport 2016-16. ISBN 978-82-8209-546-4. Stiftelsen BioFokus. Oslo. http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2016-16.pdf Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner